V.V.V. (Vandidræt i Vandkulturhuset på Vesterbro) 

Referat fra generalforsamlingen den 13. maj 2014 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Gennemgang og godkendelse af regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af næste års budget 

6. Valg af bestyrelse i henhold til § 4 

7. a. Valg af 1 revisor 

b. Valg af 1 revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

Referat 

Ad 1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Cecilie Nybye Ågesen (Instruktørrepræsentant) 

Referant: Mejse Quistorff Sørensen (Næstformand) 

Ad 2. Bestyrelsens beretning 

Peter Grooss (formand) berettede på vegne af bestyrelsen. Under beretningen kom flere konstruktive dialoger frem og alt er samlet herunder: 

Det forgangne år har været spændende og til tider turbulent. 

Bestyrelse og instruktører 

Instruktører og medlemmer i bestyrelsen roses for den store indsats. Specielt takkes Cecilie for sit store engagement i foreningen, hun vil blive savnet i foreningens fremtidige arbejde. 

Der arbejdes på at ruste instruktørerne endnu bedre til opgaven, hvilket vil komme til udtryk i flere kurser det kommende år, samt flere instruktørarrangementer. 

DGI profilforening 

I 2013 indgik bestyrelsen i et DGI profilforenings forløb, for at styrke foreningen og få optimeret bestyrelsesarbejdet. I den forbindelse har bestyrelsen haft besøg af en DGI konsulent og bestyrelsens arbejdsopgaver er blevet klarlagt og ansvaret fordelt. Der arbejdes fortsat med projektet. 

Foreningsdage 

Foreningsdagene har været en stor succes. I år har Arbejdernes Landsbank været sponsor for foreningsdagen. Succesen med en sponsor på foreningsdagene forventes at fortsætte. 

Medlemmer 

Medlemstallet har været stabilt på omkring 600 medlemmer. 

Holdene 

Efteråret var desværre præget af instruktørproblemer på babyhold, nye kræfter fik løftet opgaven flot her i foråret. Familieholdene har været populære, hvorimod teenageholdene har været tyndt tilmeldt. Voksenholdene har været særdeles populære. Der er blevet arbejdet på en ny og forbedret holdplan, som præsenteres under punkt 5. 

DGI Ocean Rescue Camp 2014, uge 32 – kystlivredning for børn og unge 

Der blev uddelt en reklame for DGI Ocean Rescue Camp 2014, med opfordring til foreningens medlemmer om at deltage. På camp’en bliver der leget på stranden og trænet i havvandet. Der udleveres våddragt til børn og unge. 

DGI byen 

DGI byen har i årets løb strammet gevaldigt op på reglerne om hvornår foreningens medlemmer må være i vandet og livredderne bruger til tider uheldige metoder, for at få børnene op ad vandet. Specielt er der kommet meget opmærksomhed omkring hvornår man må gå i vandet. Vi ridser her kort op, at det fra DGI byens side, ikke er tilladt at være i bassinerne før og efter holdtræningen. Med mindre man har købt en tillægsbillet, som alle medlemmer af V.V.V. får rabat på. Peter (formand) er i tæt dialog med DGI byen. Muligheden for tilkøb af et tillægskort, som giver 10 min før og 10 min efter, blev bl.a. foreslået. 

I opstartsbrevet, som udsendes lige før sæsonstart, bliver medlemmerne gjort opmærksomme på DGI byens regler. Reglerne gælder også for instruktører. 

Bestyrelsens beretning godkendes af generalforsamlingen. 

Ad 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab 

Regnskabet blev gennemgået af Ianina Sohova (kasserer). Foreningen kommer ud af 2013 med et mindre underskud, hvilket skyldes færre tilmeldte på baby- og teenagehold. Bestyrelsen kommer med en løsning under punkt 5. 

Ianina opfordre til bedre kommunikation mellem instruktører og kasserer. Derudover er der opmærksomhed på at foreningen opnår de gældende tilskud til kurser. 

Regnskabet godkendes af generalforsamlingen uden bemærkninger. 

Ad 4. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen stiller til forslag at kontingentet hæves med kr. 20,00 pr. person (barn som voksen). Begrundelsen er at der i mange år ikke er taget højde for inflationen og at det tilstræbes at instruktørerne skal deltage på flere kurser i de kommende år. 

Det blev af Søren Mortensen (medlem af foreningen) foreslået at kontingentet hæves med kr. 30,00 pr. person. 

Efter en længere dialog, blev der stemt om forslaget om en kontingentstigning på kr. 30,00 pr. person. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Forslaget om en kontingentstigning på kr. 20,00 pr. person, blev derfor forkastet. 

Ad 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af næste års budget 

Kontingent 

Som det fremgår af punkt 4, blev en kontingentstigning på kr. 30,00 per person vedtaget. Kontingentet blev dermed fastsat hertil. 

Herunder ændringer for holdplaner i idrætsbasinnet: 

Holdene ”Barracudaerne 2” om tirsdagen bliver lagt sammen med ”Waterfun” om torsdagen og holdets nye navn bliver ”Wildwater”, holdets træning ligger om torsdagen. 

”Familievand 4” bliver ændret fra 1 time til 45 minutters undervisning. 

Ændringerne fra efterårssæsonen 2014: 

Tirsdag 

Lær at svøm, fra 16.00 – 16.45, 

Familievand 4, fra 16.45 – 17.30, 

Familievand 4, fra 17.30 – 18.15, 

Barracudaerne 1, fra 18.15 - 19.00, 

Torsdag 

Wildwater, fra 16.00 – 17.00, ca. hver 3. gang vil undervisningen foregå i fjeldsøen. 

Budget 

Peter (formand) fremlagde budgettet. 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

Ad 6. Valg af bestyrelse i henhold til § 4 

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. 

Peter Grooss (formand) ønsker at genopstille 

Mejse Quistorff Sørensen (næstformand) ønsker at genopstille 

Ianina Sohova (kasserer) ønsker at genopstille 

Ingen yderligere ønskede at stille op. Dog tilbød Søren Mortensen at stå til rådighed ved enkelte møder i det omfang bestyrelsen ønsker. 

Bestyrelsen blev genvalgt af generalforsamlingen for et år. 

Ad 7. a. Valg af 1 revisor 

Lars Theodor Brendstrup ønsker at genopstille. 

Lars Theodor Brendstrup blev af generalforsamlingen valgt som revisor. 

b. Valg af 1 revisorsuppleant 

Maiken Nielsen ønsker at genopstille. 

Maiken Nielsen blev genvalgt. 

Ad 8. Eventuelt 

På vegne af foreningen overrakte Dorte Eilsø en fin gave til Cecilie Nybye Ågesen, som tak for den store indsats, alle er kede af at Cecilie stopper, men ønsker held og lykke fremover. 

Tak for en hyggelig aften 

Referant: Mejse Q. Sørensen

Svømmeforeningen VVV – Vandidræt i Vandkulturhuset på Vesterbro | Undervisning: DGI-byen's Vandkulturhus | Tietgensgade 65 | København V | Tlf.: 40464764