Generalforsamling i V.V.V. (Vandidræt i Vandkulturhuset på Vesterbro)
Referat fra generalforsamlingen 16. maj 2018.

Til stede: Instruktører, bestyrelse og få andre medlemmer.

Dagsorden
 
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Gennemgang og godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af næste års budget
6. Valg af bestyrelse i henhold til § 4
7.a. Valg af 1 revisor
7.b. Valg af 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt
 
Referat

Formand Mejse Quistorff Sørensen bød velkommen.

Ad 1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent:           Maiken Nielsen (Tilmeldingsansvarlig og revisorrepræsentant).
Referent:          Anette M. Buhl Jensen (Næstformand).


Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning.
Mejse Quistorff Sørensen (formand) beretter på vegne af bestyrelsen.

Bestyrelsens arbejde
- Nye bestyrelsesmedlemmer og formandsskifte har præget året.
- Thomas Leibeck (foreningsmedlem) har lavet en masse ny grafik i form af plakater og redesign af t-shirt mm. - Stor tak for hjælpen.
- Forslaget fra generalforsamlingen 2017 om et sklerosehold er blevet en realitet til stor glæde for medlemmerne på holdet.

Trænere
Vores mål om at rekruttere internt i foreningen er ved at lykkes rigtig godt og succesen fortsætter. Sammen med de udefra ansatte, er alle meget engagerede og støtter op om- og hjælper hinanden.

Kurser
I 2017 var kursusaktiviteten ikke så stor, men her i foråret 2018 har vi allerede haft 5 på kursus og derved fået uddannet både hjælpetrænere og instruktører.

Foreningsdage
Temaerne har været “Blå Planet” og “Rummet” . Børnene har været rigtig glade og vi værdsætter det fine kage- og frugtbord, der som altid pryder dagen.
Vi arbejder på at finde en god løsning til at få udsendt billederne der bliver taget under vandet af børnene.

Økonomi
Vi har fortsat en sund økonomi i foreningen med overskud i 2017.

Fremtidsplaner
- Undersøge muligheder for ny hjemmeside og betalingssystem.
- Foreningsdagen i foråret forsøges flyttet væk fra konfirmationsperioden.
- Endnu mere uddannelse af trænerene.
- Nye hold, da vi har svært ved at få brugt de sene tider i varmtvandsbassinet.
Bestyrelsens beretning godkendes af generalforsamlingen.

Ad. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab
Det er andet år i træk at der er et overskud i foreningen. Overskuddet for 2017 er på kr. 76.235,-
Det fremlagte budget er afhængig af hvornår medlemmer indmeldes i løbet af sæsonen. Der er poster hvor der er sparet på udgiften bl.a. har trænerne været gode til at afløse hinanden og flytte rundt på resurserne så der er trænerkapacitet på holdene.
 • Næste år forventes det at der bruges mere på uddannelse af trænerne.
 • Der er udgifter i arrangementer for medlemmer, herunder frugt, indkøb til foreningsdagen mv.
 • Indkøb af udstyr - herunder udgift til DGI-byens indkøb af fælles udstyr.
 • Der er afsat flere penge til indkøb af tøj til trænerne.
 • Leje af lokale - udgift til afholdelse af foreningsdagen i DGI-byen for lån af bassin.
 • Posten arrangementer er indholdt udgift til julefrokost, træner arrangementer mv.
 • Der er udgifter til kontingenter, hjemmeside.
 • Gaver indeholder julegave mv.
 • Småanskaffelser indeholder bl.a indkøb af kamera så der kan tages gode billeder til foreningsdagen.
 • Diverse adm. omkostninger indeholder udgift til bl.a frivillig arbejde mv.
 • Tilskudet fra kommunen er afhængig af antallet medlemmer som foreningen har.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

Ad. 4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Ad. 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af næste års budget.
Kontingent
Kontingentet forsætter uændret.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt kontingentet.

Budget
Ianina Sohova (kasserer) fremlagde budgettet.
Budget blev enstemmigt godkendt.

Ad. 6 Valg af bestyrelse i henhold til § 4
Alle bestyrelses medlemmer er på valg hvert år. Træningsrepræsentanterne repræsenterer trænerne i bestyrelsen, men vælges ikke på generalforsamlingen.
Mejse Quistorff Sørensen (formand) ønsker at genopstille.
Anette M. Buhl Jensen (næstformand) ønsker at genopstille.
Ianina Sohova (kasserer) ønsker at genopstille.
Helle Jørgensen (bestyrelsesmedlem) ønsker at genopstille.
Bestyrelsen blev genvalgt.

Ad. 7.a. Valg af 1 revisor
Lars Theodor Brendstrup ønsker at genopstille.
Lars Theodor Brendstrup blev af generalforsamlingen valgt til revisor.

Ad. 7.b. valg af 1 revisorsuppleant
Maiken Nielsen ønsker at genopstille.
Maiken Nielsen blev genvalgt.

Ad. 8. Eventuelt
 • Vi undersøger mulighederne for at reklamere på de sociale medier.
 • Forslag om pensionisthold/aquafitness i varmtvandsbassinet.
 • Spørge DGI-byen om de glemte svømmebriller evt. kan doneres til foreningen.
Der er altid brug for nogen til ad-hoc udvalgt - det er ikke nødvendigt at man er en del af bestyrelsen, så meld gerne ind.
 
Dirigenten takker af og erklærer generalforsamlingen for afsluttet.
 
Svømmeforeningen VVV – Vandidræt i Vandkulturhuset på Vesterbro | Undervisning: DGI-byen's Vandkulturhus | Tietgensgade 65 | København V | Tlf.: 40464764