V.V.V. (Vandidræt i Vandkulturhuset på Vesterbro)

 
Referat fra generalforsamlingen 10. maj 2017

Til stede: Instruktører, bestyrelse og få andre medlemmer

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Gennemgang og godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af næste års budget
6. Valg af bestyrelse i henhold til § 4
7.a. Valg af 1 revisor
7.b. Valg af 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt
 
Referat

Formand Peter Grooss bød velkommen.

Ad 1. Valg af dirigent og referent.

Dirigent:           Lars Theodor Brendstrup (Revisor)
Referent:          Mejse Quistorff Sørensen (Næstformand)

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning.

Peter Grooss (formand) beretter på vegne af bestyrelsen.

Foreningsdage
Stor succes, der har været omkring 150 medlemmer til hver foreningsdag.

Trænere
Der har været en del udskiftning blandt trænerne, efteråret sluttede med at 3 instruktører stoppede og 4 nye startede op i forårssæsonen. Alle er engagerede, har god forståelse for børnene og der arbejdes med læring gennem leg på holdene. Vi forsøger primært at rekruttere internt i V.V.V., for at kunne opretholde foreningens ånd.

Kurser
Efter at have haft stor succes med et kursus i efteråret, foretrækker vi fremadrettet at holde flere af denne slags for trænerne.

Økonomi
I 2015 havde foreningen et underskud på ca. 50.000,- grundet manglende forventet tilskud, derfor har 2016 været præget af besparelser, bl.a. ved at spare på instruktørløn ved sygdom, oprette flere holdtider. Arbejdet har båret frugt og foreningen endte med et overskud på små 50.000,- i 2016.

Andet
DSU inviterede til sporten 2015, her fik vi godt billede af DSU, som godt nok er dedikerede. Men hvad kan DSU som DGI ikke kan? Og når kontingentet er højt på sigt, hvorfor så være medlem, den blev ret hurtigt parkeret. Sidenhen er der indgået et tæt samarbejde mellem DSU og DGI.

I det kommende år vil der være brugerbetaling på foreningsdagene, hvilket der ikke før har været.

Bestyrelsens beretning godkendes af generalforsamlingen.

Ad. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Yana fremlagde regnskabet for 2016. Forklarede overordnet om hvordan man ser på regnskabet, mht. tilskud, brugerbetaling og udgifter. Generelt har der været sparet i 2016, grundet underskudet i 2015. Budgettet er derfor sat op i 2017 og foreningen forventer dermed et lille overskud.

Spørgsmål til regnskab:
  • Skal foreningen løbe rundt, eller må man generer et overskud? Man må godt have overskud.
  • Er der er krav om at medlemmer skal bo i København? Nej.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

Ad. 4. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

Ad. 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af næste års budget.

Kontingent
Forslag til kontingent blev rundsendt. For at få budgettet til at hænge sammen, fremlægger bestyrelsen en kontingentforøgelse med et sæsontillæg. Sæsontillæg for forårssæsonen, fordi der er en hel del færre svømmedage i efteråret end i foråret. Sæsontillæg på kr. 25,- i forårssæsonen.
Under debatten omkring kontingent, bliver det foreslået at foreningen kunne overveje et sklerosehold.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt fremlagte kontingentstigning.

Budget
Ianina Sohova (kasserer) fremlagde budgettet.

Budget blev enstemmigt godkendt.

Ad. 6 Valg af bestyrelse i henhold til § 4

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

Peter Grooss (formand) ønsker ikke at genopstille
Mejse Quistorff Sørensen (næstformand) ønsker at genopstille
Ianina Sohova (kasserer) ønsker at genopstille
Medlemmer der stiller op til bestyrelsen:
Anette M. Buhl Jensen
Helle Jørgensen

Ianina Sohova, Anette M. Buhl Jensen, Helle Jørgensen og Mejse Quistorff Sørensen og blev af generalforsamlingen valg til bestyrelsen.

Ad. 7.a. Valg af 1 revisor

Lars Theodor Brendstrup ønsker at genopstille

Lars Theodor Brendstrup blev af generalforsamlingen valg til revisor.

Ad. 7.b. valg af 1 revisorsuppleant

Maiken Nielsen ønsker at genopstille

Maiken Nielsen blev genvalgt.

Ad. 8. Eventuelt.

Maiken: dejligt at der er opbakning til foreningsdagene og skønt med lækket kagebord.

Generel snak om hvorfor der ikke dukker flere op til generalforeningen. Lars foreslår at bestyrelsen fokusere på at sprede budskabet om at vi er en forening. Det er svært for instruktørerne at udbrede frugtordning og fællesspisning i glasgangen, som i gamle dage.

Mille: Hvornår åbnes der for tilmeldingen? Det er endnu ikke klarlagt, grundet manglende tilbagemeldning fra Københavns Kommune, så snart vi ved om vi har fået bassintiderne bliver der åbnet for tilmeldingerne. Vi gør det så hurtigt vi kan.

Mille vil gerne deltage i en gruppe omkring hvad vi kan bruge ”hammerhajernes” tider til.

Bassintiderne er opsat efter princippet om at de mindste børn svømmer tidligst.

Nadia vil gerne have et møde sat op mellem Andreas og Peter for at få gang i fornyelse af hjemmesiden.

Bestyrelsen takker Peter for den store indsats gennem 9 år.

Dirigenten takker af og erklærer generalforsamlingen for afsluttet.
Svømmeforeningen VVV – Vandidræt i Vandkulturhuset på Vesterbro | Undervisning: DGI-byen's Vandkulturhus | Tietgensgade 65 | København V | Tlf.: 40464764