V.V.V. (Vandidræt i Vandkulturhuset på Vesterbro)

 
Referat fra generalforsamlingen 26. maj 2015
 
Til stede:         Instruktører, bestyrelse og få andre medlemmer
Afbud:             Peter Grooss (formand)
 
 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Gennemgang og godkendelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af næste års budget

6. Valg af bestyrelse i henhold til § 4

7.a. Valg af 1 revisor

7.b. Valg af 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt

 
 
Referat
 
Mejse Quistorff Sørensen (næstformand) bød velkommen.
 
De fremmødte børn gik med Nina, Klara, Malthe og Mikkel hen i lokale 5, hvor der var ’Børne lounge’.
 

Ad 1. Valg af dirigent og referent

 
Dirigent:          Mejse
Referant:         Maiken Nielsen (Tilmeldingsansvarlig og revisorsuppleant)
 

Ad 2. Bestyrelsens beretning

 
Mejse Quistorff Sørensen (næstformand) beretter på vegne af bestyrelsen.
 
Det forgangne år har været spændende.
 
Bestyrelse og instruktører
Instruktører og medlemmer i bestyrelsen roses for den store indsats.
 
I året der er gået har der været flere instruktørarrangementer. De har været på kursus med Balder Brøndsted som gav dem inspiration til undervisningen.
 
Foreningsdag
Det er instruktørerne der står for at arrangere foreningsdagen i både efteråret og foråret. Vi måtte desværre aflyse temadagen i efteråret 2014 pga. renovering af indsøen.
 
Foreningsdagen i foråret 2015 havde en stor deltagelse af medlemmer, der var omkring 150 deltagere. Ved forårets temadag var der mulighed for at blive fotograferet under vandet, og det var en kæmpe succes.
 
 
Trænere
Vi har en stabil træner stab, og det giver en god dynamik på holdene.
 
Vi rekruttere så vidt muligt hjælpetrænere fra egne rækker.
 
Medlemmer
Vi har fået tilbagemeldinger fra vores medlemmer, som roser instruktørerne for deres indsats.
 
Nyt i 2015
Der blev arrangeret en tur til Lalandia for de unge på Wild Water. Alle fra holdet deltog i denne tur, som efterfølgende blev beskrevet som en kæmpe succes. Der var bl.a. en kystlivredder der underviste de unge mennesker i livredning / genoplivning. Det var en tur med egen betaling.
 
Ekstra hænder til bestyrelsen
Hvis der er nogen der har lyst til at gå ind i bestyrelsen skal de være meget velkommen, da der godt kan bruges nogle ekstra hænder. Eller hvis der er nogen der kan hjælpe med ad hoc opgaver. f.eks. opdatering af hjemmesiden o.l.
 
Samarbejdspartner
Vi har et samarbejde med Arbejdernes Landsbank, som gerne vil sponsorere nogle af vores arrangementer. (Vores temadage, T-shirt med AL banks logo til instruktørerne mm.)
 
Bestyrelsens beretning godkendes af generalforsamlingen.
 

Ad 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab

 
Regnskabet blev gennemgået af Ianina Sohova (kasserer). Foreningen kommer ud af 2014 med et overskud, hvilket skyldes at vi i 2014 havde flere medlemmer, og derfor fik et større tilskud fra Københavns Kommune. Og den kontingent stigning der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2014, slog igennem fra efteråret 2014.
 
Ianina Sohova (kasserer) fortalte, at bestyrelsen har haft fokus på b.la. lønudgifterne til instruktørerne.
 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
 
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen uden bemærkninger.
 

Ad 4. Behandling af indkomne forslag

 
Der var ikke indkommet nogen forslag.
 

Ad 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af næste års budget

 
Kontingent
Kontingentet er uændret, så niveauet er det som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2014.Prisen i 2015 er som ved efterårssæsonen 2014.
 
Budget
Ianina Sohova (kasserer) fremlagde budgettet.
 
Budgettet blev enstemmigt blev vedtaget.
 

Ad 6. Valg af bestyrelse i henhold til § 4

 
Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
 
Peter Grooss (formand) ønsker at genopstille
Mejse Quistorff Sørensen (næstformand) ønsker at genopstille
Ianina Sohova (kasserer) ønsker at genopstille
 
Ingen yderligere ønskede at stille op.
 
Peter Grooss, Mejse Quistorff Sørensen og Ianina Sohova blev af generalforsamlingen valg til bestyrelsen.
 

 

Ad 7.a. Valg af 1 revisor

 
Lars Theodor Brendstrup ønsker at genopstille.
 
Lars Theodor Brendstrup blev af generalforsamlingen valg til revisor.
 
 

Ad 7.b. Valg af 1 revisorsuppleant

 
Maiken Nielsen ønsker at genopstille.
 
Maiken Nielsen blev genvalgt.
 
 

Ad 8. Eventuelt

 
Der er nogen familiehold der har et ønske om at forældrene også får svømmeundervisning, når børnene selv svømmer.
 
Der blev spurgt om vi var meget strikse med deltagernes alder på de forskellige hold.
Maiken oplyste at undervisningen er tilpasset den aldersgruppe som holdene henvender sig til, men hvis der er børn der har svømmet i flere sæsoner og har et niveau der passer til et andet hold hænder det at de flytter til et der ikke henvender sig til deres alder.
Derfor er det meget vigtigt at instruktørerne er opmærksomme på om medlemmerne har de forudsætninger der er nødvendige på det pågældende hold, sådan at alle på holdet får en god og lærerig oplevelses af undervisningen.
 
Der er et ønske om familie hold på tværs af bassinerne, da der er familier der svømmer i Gryden og Indsøen i samme tidsrum. Bestyrelsen svarede, at de involverede instruktører er velkommen til selv at planlægge deres svømmeundervisning på tværes af bassinerne, når familierne svømmer i hvert sit bassin i samme tidsrum.
 
Der blev foreslået at vi oprettede et dykker hold. Carl og Johan var interesseret i at undervise på sådan et hold.
 
De fremmødte takkede bestyrelsen for deres indsats i årets løb.
 
Bestyrelsen oplyste at holdene i efterårssæsonen er uændret i forholdt til forårssæsonen. Der bliver åbnet for tilmelding til efterårssæsonen den 8. juni 2015.
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.30.
 
 
 
 
Svømmeforeningen VVV – Vandidræt i Vandkulturhuset på Vesterbro | Undervisning: DGI-byen's Vandkulturhus | Tietgensgade 65 | København V | Tlf.: 40464764