Vedtægter


§ 1 Navn
Foreningens navn er V.V.V. (Vandidræt i Vandkulturhuset på Vesterbro) med hjemsted på Vesterbro i Københavns Kommune.
 
§ 2 Foreningens formål er:
·         At give medlemmerne gode, legende og glædesfyldte oplevelser i vand og derved fastholde medlemmernes glæde og fascination ved aktiviteten.
·         At give medlemmerne såvel basale som komplekse idrætslige færdigheder i vand.
·         Med udgangspunkt i vandaktiviteter og anden kulturel virke at stimulere til dannelse af sociale netværk.
·         At give medlemmerne mulighed for at deltage i vandidræt uanset alder og færdighedsniveau, og dermed stimulere og fremme muligheden for livslang idrætsdeltagelse.
·         Fortsat at arbejde med at udvikle aktiviteten svømning til vandidræt.
·         At tilgodese flest mulige interessegrupper i foreningens virke.
 
§ 3 Tilhørsforhold
 
Foreningen er medlem af idrætsorganisationen DGI Storkøbenhavn
 
§ 4 Bestyrelsen
 
Stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af minimum en formand, næstformand, kasserer. Derudover tilstræbes det at der er yderligere 4 medlemmer i bestyrelsen. Flest mulige interessegrupper skal tilgodeses i bestyrelsens sammensætning.
 
Stk. 2
Alle bestyrelsesmedlemmer nyvælges hvert år. Afgående bestyrelsesmedlemmer forpligter sig til at deltage på først kommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.
 
Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig og fastsætter selv sin forretningsorden på første møde efter generalforsamlingen.
 
Stk. 4
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
 
Stk. 5
Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendigt.
 
Stk. 6
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, der er fyldt 16 år.
 
Stk. 7
Bestyrelsen ansætter undervisere og forhandler løn under hensyntagen til foreningens samlede økonomi.
 
§ 5 Tegningsret
 
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
 
§ 6 Indmeldelse
 
Stk.1
Som henholdsvis aktive og passive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nuværende vedtægter.
 
Stk.2
Trænere bliver automatisk passive medlemmer.
 
Stk.3
Indmeldelse og betaling sker alene via foreningens hjemmeside. Medlemskab opnås kun ved betaling.
 
Stk. 4
Bestyrelsen er forpligtet til at tilrettelægge tilmeldingsprocessen således, at medlemmer med anciennitet prioriteres frem for nye medlemmer. Medlemskab i en delsæson medfører ikke dog automatisk medlemskab i den kommende delsæson.
 
§ 7 Udmeldelse
 
Stk.1
Udmeldelse sker når medlemmet ikke betaler for sit medlemskab i en kommende delsæson.
 
 
Stk.2
 
Tilbagebetaling af indbetalt medlemskontingent kan kun ske delvist, og kun såfremt udmeldelse skyldes dokumenteret sygdom eller flytning.
 
 
Stk.3
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
 
Stk. 4
Uvarslet fravær 4 gange i træk betragtes som udmeldelse i tilfælde af venteliste på det givne hold.
 
§8 Kontingent
 
Foreningens kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling under hensyntagen til foreningens samlede økonomi.
 
§ 9 Generalforsamling
 
Stk.1
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i maj måned og varsles via email mindst 2 uger før afholdelsen og annonceres på hjemmesiden. Regnskab samt dagsorden sendes ud med indkaldelsen.
 
Stk. 2
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før afholdelsen.
 
Stk. 3
Såfremt der ikke er yderligere forslag fra medlemmerne 1 uge før afholdelse sendes ikke mere ud. Hvis der er indkomne forslag sendes disse samt endelig dagsorden ud til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen.
 
Stk. 4
Alle medlemmer over 16 år har stemmeret. Medlemmer under 16 år kan repræsenteres af en forældre med dertil hørende stemmeret.
 
Stk. 5
På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægter, mindst 2/3-del af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
 
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
 
Stk. 6
Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen.
 
§ 10 Dagsorden for ordinær generalforsamling
 
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
 
1. Valg af dirigent og referent.
 
2. Bestyrelsens beretning.
 
3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.
 
4. Behandling af indkomne forslag.
 
5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af næste års budget.
 
6.a) Valg af bestyrelse i henhold til § 4
 
7.a) Valg af 1 revisor
 
b) valg af 1 revisorsuppleant
 
8. Eventuelt.
 
 
 
§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
 
§ 12 Regnskab
 
Stk. 1
Foreningens regnskabsår går fra d. 1. januar til d. 31. december og senest d. 15. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.
 
Stk. 2
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 
§ 13 Opløsning
 
Stk.1
Foreningen kan kun opløses, når 2/3-del af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
 
Stk.2
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue idræts- og børnearbejde på Vesterbro.
 
Svømmeforeningen VVV – Vandidræt i Vandkulturhuset på Vesterbro | Undervisning: DGI-byen's Vandkulturhus | Tietgensgade 65 | København V | Tlf.: 40464764